محورهای همایش

محورهای تخصصی همایش

  • ادبیات فارسی و مطالعات فلسفی، کلامی و الهیاتی

  • ادبیات فارسی و مطالعات هنری و نمایشی

  • ادبیات فارسی و مطالعات اسطوره‌شناسی

  • ادبیات فارسی و مطالعات نشانه‌شناسی

  • ادبیات فارسی و مطالعات جغرافیایی و زیست محیطی

  • ادبیات فارسی و مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی

  • ادبیات فارسی و مطالعات روان‌شناختی و علوم تربیتی

  • ادبیات فارسی و مطالعات علوم شناختی و تجربی

  • ادبیات فارسی و مطالعات سیاسی و حقوقی

محور عمومی همایش

  • پژوهش‌های مرتبط با ادبیات فارسی