ارسال مقاله

پژوهشگر محترم

خواهشمند است مقالات خود را مطابق با شیوه نامه‌ی نگارش مقالات همایش تنظیم و جهت بررسی و داوری از طریق پست الکترونیکی زیر ارسال کنید.

matnpajoohi@gmail.com

حداکثر ۱۲ ساعت پس از ارسال مقاله، از طرف دبیرخانه دریافت آن اعلام می‌شود. در صورت عدم اعلام لطفا بار دیگر مقاله خود را ارسال کنید.