اعضای کمیته علمی

دبیر همایش:

–  دکتر محمدرضا حاج بابایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

دبیر اجرایی همایش:

–  دکتر بهنام زنگی، رئیس انجمن پژوهش‌های هنری ایران.

اعضای کمیته علمی:

–  دکتر حبیب‌الله عباسی، دانشگاه خوارزمی.

–  دکتر حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت مدرس.

–  دکتر یحیی طالبیان، دانشگاه علامه طباطبایی.

– دکتر مهدی محبتی، دانشگاه زنجان.

–  دکتر تیمور مالمیر، دانشگاه کردستان.

–  دکتر هادی نظری منظم، دانشگاه تربیت مدرس.

– دکتر رامتین شهبازی، دانشگاه سوره.

–  دکتر محمدرضا فارسیان، دانشگاه فردوسی.

–  دکتر محمدکاظم کهدویی، دانشگاه یزد.

–  دکتر منیژه کنگرانی، فرهنگستان هنر

–   دکتر محبوبه مباشری، دانشگاه الزهرا.

–  دکتر بتول واعظ، دانشگاه علامه طباطبایی.

–  دکتر عیسی امن‌خانی، دانشگاه گلستان.

–  دکتر معصومه احمدی، دانشگاه علامه طباطبایی.

–  دکتر مهدی رحیمی، دانشگاه حکیم سبزواری.

–  دکتر حسین آریان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.