اعضای کمیته علمی

دبیر همایش:

–  دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

دبیر اجرایی همایش:

–  دکتر بهنام زنگی، رئیس انجمن پژوهش‌های هنری ایران.

اعضای کمیته علمی:

–  دکتر حبیب‌الله عباسی، دانشگاه خوارزمی.

–  دکتر حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت مدرس.

–  دکتر مهدی محبتی، دانشگاه زنجان.

–  دکتر تیمور مالمیر، دانشگاه کردستان.

–  دکتر هادی نظری منظم، دانشگاه تربیت مدرس.

 – دکتر محمدکاظم کهدویی، دانشگاه یزد.

–  دکتر منیژه کنگرانی، فرهنگستان هنر

– دکتر رامتین شهبازی، دانشگاه سوره.

– دکتر محمدرضا فارسیان، دانشگاه فردوسی.

– دکتر بتول واعظ، دانشگاه علامه طباطبایی.

–  دکتر عیسی امن‌خانی، دانشگاه گلستان.

–  دکتر آزیتا افراشی، پژوهشگاه علوم انسانی.

–  دکتر محبوبه مباشری، دانشگاه الزهرا.

– دکتر احمدرضا یلمه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی.

– دکتر موسی عبداللهی، دانشگاه علامه طباطبایی.

– دکتر بهروز محمودی بختیاری، دانشگاه تهران.

– دکتر مسعود فرهمند، دانشگاه علامه طباطبایی.

– دکتر حسین آریان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

–  دکتر مهدی رحیمی، دانشگاه حکیم سبزواری.