اعضای کمیته علمی

دبیر همایش:

–  دکتر محمدرضا حاج بابایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

دبیر اجرایی همایش:

–  دکتر بهنام زنگی، رئیس انجمن پژوهش‌های هنری ایران.

اعضای کمیته علمی:

–  دکتر حبیب‌الله عباسی، دانشگاه خوارزمی.

–  دکتر حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت مدرس.

–  دکتر احمد تمیم‌داری، دانشگاه علامه طباطبایی

–  دکتر تیمور مالمیر، دانشگاه کردستان.

–  دکتر محمود رضایی دشت ارژن، دانشگاه شیراز

–  دکتر محمدرضا فارسیان، دانشگاه فردوسی.

–  دکتر بهروز محمودی بختیاری، دانشگاه تهران

–  دکتر محمدکاظم کهدویی، دانشگاه یزد.

–  دکتر بتول واعظ، دانشگاه علامه طباطبایی.

–  دکتر مجاهد غلامی، دانشگاه خلیج فارس.

–  دکتر معصومه احمدی، دانشگاه علامه طباطبایی.

–  دکتر مهدی رحیمی، دانشگاه حکیم سبزواری.

–  دکتر فرشته محجوب، دانشگاه پیام نور

–  دکتر حسین آریان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.