محورهای همایش

محورهای همایش

  • مطالعات نظری در حوزه ادبیات و هنر

  • مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای

  • مطالعات زبانی، دستوری و سبک‌شناختی

  • مطالعات بلاغی و زیبایی‌شناختی

  • جریان‌شناسی هنری و ادبی

  • ادبیات و هنر آیین‌های پیش از اسلام

  • نشانه‌شناسی و روایت‌پژوهی

  • اسطوره‌شناسی متون ادبی و مطالعات بینامتنی

  • مطالعات ادبیات و هنر جهان

  • آسیب شناسی پژوهش‌های ادبی و هنری