محورهای همایش

محورهای تخصصی همایش

  • آشنایی با مبانی نظری ادبیات و هنر عرفانی

  • مطالعات تطبیقی در حوزه ادبیات و هنر عرفانی

  • بررسی جایگاه ادبیات و هنر عرفانی در جهان امروز

  • پژوهش‌ در موضوعات مرتبط با ادبیات و هنر عرفانی

  • ادبیات و هنر آیین‌های پیش از اسلام

  • روایت و جایگاه آن در ادبیات و هنر عرفانی

  • بررسی سبک و زبان متون عرفانی

  • آسیب شناسی پژوهش‌های عرفانی

 

محور عمومی همایش

  • پژوهش‌های مرتبط با هنر و ادبیات