محورهای همایش

محورهای تخصصی همایش

 • مبانی پیوند هنر و ادبیات عامه

 • گونه‌شناسی هنر و ادبیات عامه

 • بررسی‌های زبانی و بلاغی ادبیات عامه

 • معرفی هنرها و ادبیات عامه مناطق و اقوام گوناگون

 • مطالعات فرهنگی در حوزه هنر و ادبیات عامه

 • نقد و تحلیل محتوای ادبیات و هنر عامه

 • بررسی پیوند ادبیات عامه و ادبیات رسمی

 • اسطوره و کهن الگو در هنر و ادبیات عامه

 • کارکرد تربیتی و اجتماعی هنر و ادبیات عامه

 • ادبیات عامه، موسیقی و هنرهای نمایشی

 • نسخه شناسی و تصحیح متون ادبیات عامه

 • ترامنتیت و روایت‌شناسی در هنر و ادبیات عامه

محور عمومی همایش

 • پژوهش‌های مرتبط با ادبیات فارسی